TalkTT.com   talk safe English    Español    简体中文   
存在用户 »
  • 忘记?
 
国家/地区 电话 费率 SMS 费率 DID 电话号码 短信支持号码
东帝汶 30.28¢
厄瓜多尔 12.55¢
厄瓜多尔 瓜亚基尔 13.57¢   ↓
厄瓜多尔 手机 Alegro 13.57¢   ↓ 4.87¢
厄瓜多尔 手机 Movistar 13.57¢   ↓ 4.87¢
厄瓜多尔 手机 Porta 13.57¢   ↓ 4.87¢
厄瓜多尔 波托维耶霍 13.57¢   ↓
厄瓜多尔 基多 13.57¢   ↓
埃及 8.46¢
埃及 亚历山大 8.46¢
埃及 开罗 8.46¢
埃及 手机 9.21¢   ↑ 4.87¢
埃及 手机 Etisalat 11.94¢   ↓ 7.30¢
埃及 手机 Mobilnil 10.91¢   ↑ 4.87¢
埃及 手机 Vodafone 10.37¢   ↑ 9.74¢
萨尔瓦多 17.32¢   ↓ Yes
萨尔瓦多 手机 digi 13.23¢ 4.87¢
萨尔瓦多 手机 Digicel 13.23¢ 4.87¢
萨尔瓦多 手机 Personal 14.39¢ 4.87¢
萨尔瓦多 手机 Telefonica 17.35¢ 7.30¢
赤道几内亚 53.60¢
赤道几内亚 手机 Hits 53.60¢   ↑ 4.87¢
赤道几内亚 手机 Orange 52.51¢   ↑ 4.87¢
厄立特里亚 25.51¢   ↓
厄立特里亚 手机 25.51¢   ↓ 4.87¢
爱沙尼亚 1.00¢ Yes Yes
爱沙尼亚 手机 Emt 38.74¢ 7.30¢
爱沙尼亚 手机 Radiolinja 38.74¢ 7.30¢
爱沙尼亚 手机 Tele2 38.74¢ 7.30¢
爱沙尼亚 塔林 1.00¢
埃塞俄比亚 25.51¢   ↓
埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 25.51¢   ↓
埃塞俄比亚 手机 22.51¢   ↓ 4.87¢
埃塞俄比亚 手机 亚的斯亚贝巴 22.51¢   ↓ 4.87¢
*费率可能会改变或在某些地区更高。在页面的上部输入您的完整目标号码找到准确费率。